Erciyes Üniversitesi 31 personel alacak

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Resmî Gazetede yayımlanan ilana göre 31 personel alacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli 31 personel alımı yapacağını açıkladı. İlan 01.02.2024 perşembe günü başvuruya açılacak, 15.02.2024 Perşembe günü sona erecek.

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS

(B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınacak. Başvuru için adaylarda aranacak şartlar, başvuru şekli, istenen belgeler ve iletişim formu şu şekilde;

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. GENEL ŞARTLAR
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 1. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 4. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,

başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

 1. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı

bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması

gerekmektedir.

 1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi

yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

 1. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı

mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali

olmamak.

 1. Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.
 2. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet

sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve

radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile

gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu

açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden

adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi

tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin

hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup

olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit

edilecektir.)

 1. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar

hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların

belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

 1. Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında

örgün öğretim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.

 1. Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi (15/02/2024) itibariyle 35 (otuz beş)

yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (16/02/1989 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

 1. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 2. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe

Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi

üzerinden 01/02/2024 – 15/02/2024 tarihleri arasında alınacaktır.

 1. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

 1. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla

pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 1. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan

başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut

ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları

gerekmektedir.

 1. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında

duyurulacaktır.

 1. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini

manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-

Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

 1. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına

yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”

alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

 1. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla

gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu

nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

 1. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun

olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,

başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak

talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar

sorumludur.

 1. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu

kendilerine aittir.

 1. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM VE İSTENİLEN BELGELER

 2. BP01- BP02-BP03-BP04 Büro Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı

birimlerinde istihdam edilecektir.

 1. PS01 Psikolog; Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezinde

istihdam edilecektir.

 1. H01 ve H02 Hemşire, DS01 Diğer Sağlık Personeli, ST01 ve ST02 Sağlık Teknikeri;

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.

 1. ST03 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam

edilecektir.

 1. DP01 Destek Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde ve

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup,

başvuru esnasında adaylar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının

Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” Sertifikası veya “Kurs Bitirme Belgesi”

Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

 1. DP02 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde

istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya

Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Bahçıvanlık” veya

“Peyzaj Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi veya bu alanların birinden Ustalık Belgesi

Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

 1. DP03 Destek Personeli; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine

bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir. Aranılan niteliklerde belirtilen Milli

Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından

verilen “Hijyen” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

 1. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; Üniversitemiz

birimlerinin hizmet sunumu alanına göre ve açık-kapalı alanların temizliği, basit bakım ve

onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve

taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.

 1. Destek Personeli ünvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin X. Bölümünde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına

dâhil olan işlerde çalıştırılacaktır.

 1. DP03 nitelik kodlu Destek Personeli unvanları için hizmet içeriği fiziki güç

gerektirdiğinden cinsiyeti erkek olmak şartı aranmaktadır.

 1. Sertifika şartı bulunan destek personeli unvanları için; ilgili ilanda istenilen sertifika

alanından mezun olan adaylarda sertifika şartı aranmayacaktır.

 1. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek tüm adaylarda

“Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya;

sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.” şartı aranacak olup,

durumunu yerleştirilmesi halinde sağlık raporu ile belgelendirmesi talep edilecektir.

 1. İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip

Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları

dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

 1. DP03 nitelik kodlu Destek Personeli unvanları için atanmaya hak kazanan adaylardan

göreve başlama esnasında hayvan bakımı ve temizliği ve hayvan barınakları temizliği

hizmetlerinde açık ve kapalı alanlarda görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu

bulunmadığı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmadığına dair beyan alınacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 2. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda

belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

 1. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B)

grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas

alınmak suretiyle ilan edilen ünvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday

sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

 1. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için

gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet

sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak

olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak

başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek

adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde

mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik

tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden

ulaşabilecektir.

 1. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar

değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile

bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir

hak iddia edemeyecektir.

 1. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme

yapılmış olsa dahi feshedilir.

 1. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet

sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri

bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar,

yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler

hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

 1. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde

hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

 1. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya

yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların yerleştirilmesine müteakip istenilecektir.

 1. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire

Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları

Tel : 0352 207 66 66

Dâhili : 10603-10604-10616

e-Posta : personeldb@erciyes.edu.tr)

 

1
be_enme
Beğenme
1
mutlu
Mutlu
2
_zg_n
Üzgün
0
_a_rm_
Şaşırmış
5
sinirli
Sinirli
Erciyes Üniversitesi 31 personel alacak